TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM - ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Các dịch vụ được cung cấp bởi trang web của ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK (sau đây gọi là "Trang web này") được điều hành bởi Công ty TNHH Tư vấn INFT (sau đây gọi là "INFT"). Đối với thông tin hoặc tài liệu được cung cấp bởi hoặc trên trang web này (sau đây gọi là nội dung của trang web), INFT không đưa ra bất kỳ đánh giá hay phán xét nào về nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn về tính chính xác, kịp thời, tính ứng dụng và độ tin cậy.

INFT tuyên bố rõ ràng:

  • Đối với hành vi của người dùng trên trang web này không phải chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hành vi của người dùng gây ra.
  • Không bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý về đảm bảo nội dung của trang web, bao gồm các quyền không xâm phạm bất cứ ai.

Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web này. Trong mọi trường hợp, INTF sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra, bao gồm và không giới hạn đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trừng phạt hoặc mang tính phái sinh:

  • Sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ của trang web này.
  • Có được thông tin hoặc tiến hành giao dịch thông qua trang web này.
  • Tuyên bố hoặc hành động của bên thứ ba trên trang web này.
  • Các vấn đề khác liên quan đến các dịch vụ của trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được thực hiện bằng tiếng Trung phồn thể. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản dịch của từ chối trách nhiệm này và phiên bản tiếng Trung phồn thể thì áp dụng phiên bản tiếng Trung phồn thể.