CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ-ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Mạng lưới kinh doanh toàn châu Á (sau đây gọi là "Trang web") được điều hành bởi Công ty TNHH Tư vấn INFT (sau đây gọi là "INFT") rất tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. INFT cấm người dùng lợi dụng sử dụng dịch vụ của trang web này nhằm xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, trang web này cũng cấm sử dụng trái phép dữ liệu của người dùng hoặc bên thứ ba khác.

Thông tin liên hệ các vấn đề được quy định trong chính sách sở hữu trí tuệ này:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN INFT

Người nhận : Bộ phận chăm sóc khách hàng

Địa chỉ: lầu 12, số 7, hẻm 332, đoạn 2, đường Trung Sơn, khu Trung Hòa, Tp.Tân Bắc 235

Điện thoại: 886-2-2240-0588

Fax: 886-2-2240-0990

Email: match@abtmatch.com

Điều 1. Vi phạm bản quyền
(1) Thông báo

 • Bất kỳ chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ chế tác bản quyền, hoặc người được cấp phép độc quyền về bản quyền hoặc bản chế tác (sau đây gọi là “người có quyền lợi liên quan”) tin rằng việc sử dụng người dùng của trang web này cấu thành vi phạm bản quyền của bản quyền hoặc bản quyền thuộc sở hữu của người dùng và có thể thuộc bản quyền của Trung Quốc. Các quy định của một trong sáu chương của Luật Bản quyền, thông báo cho INFT.
 • Thông báo phải được lập thành văn bản và có chữ ký hoặc đóng dấu bởi người có quyền hoặc đại diện ủy quyền và gửi đến INFT bằng đường bưu điện hoặc fax. Người có quyền lợi liên quan hoặc đại lý ủy quyền cũng có thể scan gửi thông báo qua mail được ký tên hoặc đóng dấu cho INFT.
 • Thông báo được đưa ra bởi đại diện ủy quyền sẽ ghi rõ tên của người có liên quan và tuyên bố rằng đại diện được ủy quyền hợp pháp.
 • Thông báo phải bao gồm các nội dung sau:
  • Thông tin liên lạc: Tên, địa chỉ, số liên lạc, số fax, địa chỉ email và thông tin liên lạc khác của người có quyền lợi liên quan và đại diện ủy quyền.
  • Tên của tác phẩm hoặc bản quyền được cho là đã bị vi phạm.
  • Yêu cầu loại bỏ bản quyền vi phạm hoặc nội dung có bản quyền hoặc làm cho người khác không thể truy cập được.
  • Các thông tin liên quan về nội dung vi phạm và đường dẫn truy cập của nó.
  • Chỉ ra rằng người có liên quan trên cơ sở thiện chí và tin rằng nội dung vi phạm có liên quan không được ủy quyền hợp pháp hoặc vi phạm luật bản quyền.
  • Nếu có bất kỳ thiệt hại không đáng có cho người khác, người có liên quan sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(2) Thông báo trả lời

 • Người dùng đăng thông tin trên trang web này và được cho là đã vi phạm bản quyền có thể gửi thông báo trả lời tới INFT theo quy định tại Chương 6 của Luật Bản quyền Trung Hoa Dân Quốc.
 • Trả lời thông báo phải bằng văn bản và có chữ ký hoặc đóng dấu của người dùng hoặc đại diện ủy quyền và được gửi đến INFT bằng đường bưu điện hoặc fax. Người dùng hoặc đại điện ủy quyền cũng có thể gửi bản scan của phản hồi được ký tên hoặc đóng dấu đến INFT.
 • Thông báo trả lời được gửi bởi đại diện ủy quyền sẽ ghi rõ tên của người dùng và tuyên bố được đại diện ủy quyền hợp pháp.
 • Thông báo trả lời phải bao gồm các thông tin sau:
  • Thông tin liên hệ: Tên, địa chỉ, số liên lạc, số fax và địa chỉ email của người dùng và đại diện ủy quyền , cũng như thông tin liên lạc khác.
  • Yêu cầu phản hồi bị xóa hoặc không thể truy cập nội dung.
  • Đủ để cho INFT biết được nội dung của thông tin liên quan.
  • Người dùng trên cơ sở thiện chí và cho rằng có quyền hợp pháp để sử dụng nội dung đó mà nội dung đó bị xóa hoặc khiến người khác không thể truy cập được, là do người có quyền lợi liên quan hoặc đại diện ủy quyền khai sai hoặc không chính xác.
  • Đồng ý rằng INFT sẽ chuyển tiếp thông báo đến đúng người có quyền lợi liên quan hoặc đại diện ủy quyền.
  • Nếu có bất kỳ thiệt hại không đáng có cho người khác, người dùng sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý.

(3) Đề xuất quy trình xử lý vi phạm bản quyền

 • Khi nhận được thông báo từ người có quyền lợi liên quan, INFT sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung và tài liệu phản đối càng sớm càng tốt và sẽ gửi thông báo của trang bên ngoài theo địa chỉ email của người dùng hoặc thông tin liên hệ khác do INFT cung cấp cho người dùng.
 • INFT sẽ thông báo cho người dùng về hành động được thực hiện để phản hồi lại và có thể thông báo cho người dùng về thông tin liên hệ của người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện.
 • 3. Nếu thông tin được cung cấp trong thông báo của người có quyền lợi liên quan không đầy đủ, INFT có thể yêu cầu người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện thông qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác được cung cấp bởi người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện bổ sung thông tin trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được. Người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện sẽ bổ sung thông tin cho INFT trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thông tin bổ sung. Nếu thông tin bổ sung không được cung cấp theo thời hạn, hoặc thông tin bổ sung không đầy đủ thì có nghĩa là thông báo loại bỏ đã không được phát hành.
 • Sau khi INFT nhận được thông báo trả lời từ người dùng, nó sẽ cung cấp thông báo trả lời cho người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện. INFT sẽ khôi phục thông tin tranh chấp trong vòng mười đến mười bốn ngày làm việc sau khi thông báo phản hồi cho người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện, nhưng nếu INFT đã nhận được đề xuất đưa vụ việc khởi kiện theo thủ tục tố tụng từ người có quyền lợi liên quan hoặc người đại diện thì việc cấm thông báo vi phạm không nằm trong phạm vi này.
 • Nếu thông tin do người dùng cung cấp trong thông báo trả lời không đầy đủ, INFT sẽ yêu cầu người dùng hoặc người đại diện thông qua địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác được cung cấp bởi người dùng hoặc người đại diện trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được để bổ sung thông tin. Nếu thông tin bổ sung không được cung cấp theo thời hạn hoặc thông tin bổ sung không đầy đủ thì có nghĩa là trả lời chưa được gửi đi.
 • Trong trường hợp bất kỳ người dùng nào vi phạm ba lần trở lên, INFT sẽ chấm dứt cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ của người dùng thông qua trang web này.

2. Vi phạm sở hữu trí tuệ khác
(1) Thông báo cho người có liên quan
Nếu bạn tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ khác của bạn (như nhãn hiệu, bằng sáng chế) bị xâm phạm bởi bất kỳ người dùng nào của trang web này, vui lòng cung cấp thông tin sau cho INFT:

 • Có thể hỗ trợ INFT để tìm mô tả chi tiết về vị trí của nội dung vi phạm trên trang web này.
 • Mô tả và tài liệu về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:
  • Một giải thích đầy đủ hoặc giải thích về quyền sở hữu trí tuệ.
  • Bằng chứng về quyền được sở hữu trí tuệ, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hoặc bằng chứng bằng khác chứng minh thuộc quyền sở hữu của mình.
  • Hãy để INFT thấy rằng quyền sở hữu trí tuệ đã bị xâm phạm.
 • Cho biết rằng người có liên quan trên cơ sở thiện chí và tin rằng việc sử dụng khiếu nại không được ủy quyền bởi đại diện hoặc ủy quyền theo pháp luật.
 • Tất cả thông tin trong thông báo loại bỏ là chính xác và bạn là chủ sở hữu của chủ sở hữu trí tuệ hoặc đại diện ủy quyền.
 • Hãy để INFT liên hệ với bạn hoặc thông tin của đại diện bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và địa chỉ email.
 • Chữ ký, đóng dấu của bạn hoặc đại diện theo ủy quyền

(2) Quy trình xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ khác

 • Sau khi nhận được thông báo trên, INFT phải
  • Cố gắng xác nhận rằng trang web đã đăng thông tin sở hữu trí tuệ;
  • Thông báo đăng có chứa thông tin sở hữu trí tuệ của người dùng;
  • Thực hiện bất kỳ hành động nào mà thấy phù hợp, bao gồm tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bỏ các thông tin liên quan khỏi trang web này.
  • Khi INFT quyết định làm theo yêu cầu xóa bỏ thì sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.
 • Người dùng có thể trả lời thông báo theo một trong các cách sau:
  • Người yêu cầu không sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ đã bị thu hồi, hết hạn hoặc quá hạn.
  • Người dùng có thể sử dụng ủy quyền có hiệu lực về quyền sử dụng tài sản trí tuệ hoặc có quyền sử dụng tài sản trí tuệ khác.
  • việc sử dụng chưa gây ra thiệt hại.
 • Nếu người dùng phản đối thông báo xóa bỏ, INTF có thể tiếp tục phục hồi việc truy cập của người dùng. Tuy nhiên, nếu INTF nhận được thông báo từ người có liên quan hoặc người đại diện rằng vụ kiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được khởi kiện theo thủ tục tố tụng sẽ không nằm trong điều này.
 • INFT sẽ cung cấp thông tin xóa đại lý hoặc người có quyền lợi liên quan cho người dùng, đồng thời cung cấp thông tin của người có quyền lợi liên quan hoặc đại lý cho người dùng để họ có thể trực tiếp liên lạc.

3. Nghĩa vụ để thiết lập quyền sở hữu phi trí tuệ của INFT

 • Mặc dù INFT phải dựa vào thông tin được cung cấp bởi người có liên quan để quyết định cách thức phản hồi đối với quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, INFT không bắt buộc phải xác định liệu yêu cầu vi phạm có được thiết lập hay không.
 • Việc loại bỏ không có nghĩa là INFT đã xác định rằng quyền sở hữu trí tuệ đã bị xâm phạm, việc từ chối loại bỏ không có nghĩa là INFT tin rằng không khiến quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.
 • Đối với khiếu nại của người có liên quan, phương thức phản hồi của người dùng theo cách đảm bảo rằng nội dung không gây ra vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người dùng đồng ý rằng nếu nội dung được khôi phục hoặc duy trì thì người dùng yêu cầu đối với toàn bộ vi phạm hoặc tổn thất, chịu trách nhiệm toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm chi phí kiện tụng và thù lao luật sư.

4. Sửa đổi chính sách quyền riêng tư
INFT có quyền sửa đổi hoặc thay đổi chính sách về quyền sở hữu trí tuệ này bất cứ lúc nào. Người dùng nên kiểm tra định kỳ chính sách quyền sở hữu trí tuệ này để có được thông tin mới nhất.

5. Phiên bản ngôn ngữ
Chính sách quyền sở hữu trí tuệ này được thực hiện bằng tiếng Trung phồn thể. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản dịch khác của Chính sách sở hữu trí tuệ này và phiên bản tiếng Trung phồn thể thì sẽ áp dụng phiên bản tiếng Trung phồn thể.