TUYÊN BỐ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN-ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Công ty TNHH Tư vấn INFT (sau đây gọi là "INFT") để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn, theo Điều 8 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, để thông báo cho bạn về những điều sau đây:

1. Mục đích của việc thu thập
INFT thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho toàn bộ Mạng lưới truyền thông thương mại toàn Châu Á của bạn (sau đây gọi là "Trang web này") hoặc cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

2. Phân loại thông tin cá nhân:

 • Thông tin cá nhân cần thiết:
  • Thông tin cơ bản: bao gồm tên, giới tính, số CMND, ngày tháng năm sinh, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên hệ, Line ID/WeChat ID, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn chủ động cung cấp.
  • Dựa trên việc cung cấp phân tích thị trường, tổ chức nhiều hoạt động, thông báo quan tâm và các dịch vụ liên quan khác, vui lòng cung cấp thông tin khác cho các hoạt động cần thiết.
 • Các loại thu thập, xử lý, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn được liệt kê dưới đây:
  • Xác định cá nhân (Tên, địa chỉ, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, số tài khoản áp dụng cho nền tảng trực tuyến, địa chỉ liên lạc và đăng ký hộ gia đình, địa chỉ email và bất kỳ người nào khác có thể nhận dạng được).
  • Xác định về tài chính (Ví dụ: số và tên của tài khoản tổ chức tài chính, số thẻ tín dụng hoặc thẻ tính phí, số hoặc tài khoản cá nhân khác, v.v..).
  • Nhận dạng trong thông tin chính phủ (Ví dụ: số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, v.v..).
  • Mô tả cá nhân (ví dụ: tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch).
  • Nhà và cơ sở vật chất (ví dụ: địa chỉ cư trú).
  • Phong cách sống (Ví dụ: loại hàng tiêu dùng và các chi tiết của dịch vụ, mô hình tiêu dùng của cá nhân hoặc hộ gia đình, v.v..).
  • Nghề nghiệp (ví dụ: giáo viên, đầu bếp hoặc các ngành nghề khác, v.v.).
  • Thu nhập, sỏ hữu, tài sản và đầu tư.
  • Giao dịch tài chính (ví dụ: số tiền thanh toán, hạn mức tín dụng, người bảo lãnh, phương thức thanh toán, hồ sơ hiện tại, tiền gửi hoặc bảo lãnh khác, v.v..).
  • Thỏa thuận hoặc hợp đồng (Ví dụ: về giao dịch, thương mại, pháp lý hoặc các hợp đồng, đại lý khác, v.v..) .
  • Thông tin chưa được phân loại (ví dụ: thư, tệp, báo cáo, email, v.v. không thể phân loại được).

3. Thời gian, khu vực, đối tượng và phương pháp xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

 • hời gian
  Thời gian tồn tại cho mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, thỏa thuận pháp lý hoặc hợp đồng có liên quan, thời gian lưu trữ mà trang web yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thời gian dài hơn với sự đồng ý của bạn
 • Khu vực
  Bao gồm Trung Hoa Dân Quốc, quốc gia hoặc khu vực nơi trang web phục vụ, địa điểm của người nhận truyền dữ liệu cá nhân quốc tế không bị giới hạn bởi cơ quan trung ương, vị trí của dữ liệu cá nhân và địa điểm của doanh nghiệp INFT.
 • Đối tượng
  Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho các đại lý, nhà thầu, nhà cung ứng và đối tác của INFT, người nhận dữ liệu cá nhân được truyền đi quốc tế không bị hạn chế bởi cơ quan kinh doanh trung ương, các tổ chức khác có giao dịch kinh doanh với INFT và tòa án. Và / hoặc cơ quan chính phủ.
 • Phương thức
  Thu thập, xử lý, sử dụng và truyền tải theo cách tự động hoặc không tự động.

4. Phương thức và quyền lợi phải được thực hiện
Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Kiểm tra hoặc yêu cầu đọc, yêu cầu hệ thống sao chép.
 • Yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa, nhưng bạn cần được giải thích theo đúng luật.
 • Yêu cầu ngưng thu thập, xử lý, sử dụng và xóa bỏ, nhưng INFT có thể vì phải chấp hành nghiệp vụ và không tuân thủ yêu cầu của bạn theo luật định.
 • Nếu bạn sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để tiếp thị, bạn phải từ chối chấp nhận tiếp thị.

5. Không cung cấp dự liệu cá nhân sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích
Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể tiếp nhận các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này.

6. Thông tin chân thật và chính xác

 • Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ hoặc thông tin được cung cấp không chính xác, bạn có thể không tiếp nhận các dịch vụ được cung cấp trên trang web này
 • Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi, bạn nên sửa đổi trên trang web này.

7. Phiên bản ngôn ngữ
Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân này được thực hiện bằng tiếng Trung phồn thể. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản dịch của Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân này và phiên bản tiếng Trung phồn thể thì sẽ áp dụng phiên bản tiếng Trung phồn thể.