CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA-ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Chính sách bảo mật này mô tả việc sử dụng và bảo vệ do Công ty TNHH Tư vấn INFT ("INFT") bởi ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK (sau đây gọi là "Trang web này") thu thập người dùng (sau đây gọi là "bạn") chính sách và phương pháp của dữ liệu. Khi bạn bắt đầu sử dụng trang web này, tức là bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. INFT rất coi trọng quyền riêng tư của bạn, vui lòng đọc kỹ phần sau:

Điều 1. Cách thức thu thập
INFT sở hữu thông tin của bạn và có được một cách hợp pháp từ việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc đăng ký sử dụng trên trang web này.

Điều 2. Mục đích thu thập
INFT thu thập thông tin về các dịch vụ của bạn trên Trang web hoặc cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Điều 3. Thể loại thông tin

 • Thông tin của bạn bao gồm nhưng không giới hạn, tên công ty, họ tên, địa chỉ, số điện thoại / fax, email, giới thiệu công ty, danh mục sản phẩm, thông tin tài chính/ngân hàng và các thông tin khác được cung cấp trên trang web này.
 • Chi tiết nội dung của bạn vào trang web này và các tài nguyên được truy cập, bao gồm nhưng không giới hạn lưu lượng dữ liệu truy cập, thông tin vị trí, nhật ký web và các tài liệu truyền tải khác.
 • Khi bạn liên hệ với trang web này hoặc những người khác thông qua trang web này, cung cấp thông tin về trang web này hoặc những người khác.

Điều 4. Thời gian, khu vực, đối tượng và phương thức sử dụng để xử lý thông tin

 • INFT thiết lập chính sách bảo mật cho tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này, dựa trên thời gian thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, thời hạn lưu trữ cần thiết đối với thỏa thuận theo luật định hoặc hợp đồng có liên quan, thời gian lưu trữ cần thiết cho INFT để cung cấp dịch vụ của trang web, hoặc sử dụng hoặc đăng thông tin bạn cung cấp trong một khoảng thời gian dài hơn với sự đồng ý của bạn.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được INFT lưu giữ cho đến khi bạn chính thức yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu đó, trừ khi luật pháp có quy định khác.
 • Thông tin được thu thập trên trang web này có thể được lưu trữ tại Nước Trung Hoa Dân Quốc hoặc các quốc gia hoặc khu vực nơi trang web cung cấp dịch vụ.
 • INFT có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các đại lý, người ký Hợp đồng, nhà cung ứng, đối tác của mình để cung cấp các dịch vụ liên quan trên trang web này.
 • INFT cũng có thể thu thập dữ liệu máy tính liên quan đến bạn để cung cấp dịch vụ và cung cấp số liệu thống kê sử dụng trang web cho các đối tác.
 • INFT có thể sử dụng tệp tạm thời để thu thập thông tin sử dụng mạng chung liên quan đến bạn. Những tệp tạm thời này được tự động tải xuống máy tính của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối sử dụng tệp tạm thời, nhưng nếu bạn chọn từ chối tệp tạm thời thì bạn có thể không truy cập được một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi.

Điều 5. Sử dụng thông tin

 • Thông tin bạn cung cấp, INFT chỉ được cung cấp cho mục đích cung cấp dịch vụ, liên lạc, truyền đạt nhắn tin, phân tích nội bộ hoặc sử dụng cho các dịch vụ khác trên trang web này và tuyệt đối không cung cấp cho các bên thứ ba sử dụng hoặc cho các mục đích khác.
 • Ngoài các quy định của pháp lệnh hoặc nhận được sự đồng ý của bạn, INFT sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi ủy quyền của bạn.
 • INFT có thể cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:
  • Để cung cấp dịch vụ ưu đãi cho bạn thì cần cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba.
   Sau khi trang web này giải thích đầy đủ thì bạn có thể tự do lựa chọn có chấp nhận đề nghị ưu đãi dịch vụ hay không.
  • Khi đơn vị Tư pháp yêu cầu INFT cung cấp thông tin cá nhân cụ thể của bạn do yêu cầu công việc.
   INFT sẽ xem xét tính hợp pháp và tuân thủ các quy trình pháp lý của mình và xem xét sự an toàn của tất cả người dùng của trang web này và áp dụng các biện pháp phối hợp cần thiết.

Điều 6. Kiểm tra thông tin
Trừ khi có quy định pháp luật khác, bạn có quyền yêu cầu hoặc yêu cầu quyền truy cập vào INFT, bổ sung hoặc sửa lỗi sao chép, ngừng thu thập, xử lý hoặc lợi dụng và xóa bỏ thông tin cơ bản cá nhân của bạn.

Điều 7. Tính chính xác của thông tin

 • Nếu bạn không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan hoặc thông tin mà bạn cung cấp không chính xác, bạn có thể không được hưởng các dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Điều 8. Thay đổi chính sách quyền riêng tư

 • INFT có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và có thể đăng nó trên trang web này sau khi sửa đổi, mà không cần phải thông báo cho bạn, bạn có thể đọc Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi bất cứ lúc nào trên trang web này.
 • Tất cả các tài liệu được thu thập trên trang web này đều phải tuân theo phiên bản mới nhất của chính sách quyền riêng tư của trang web này. Nếu bạn không đồng ý với phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư, bạn nên thông báo cho INFT bằng văn bản và yêu cầu INFT trả lại và / hoặc hủy tất cả dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đang có.

Điều 9. Phiên bản ngôn ngữ
Chính sách quyền riêng tư này được tạo bằng tiếng Trung phồn thể. Bất kỳ phiên bản dịch nào khác của Chính sách quyền riêng tư này khác với phiên bản tiếng Trung phổn thể thì sẽ áp dụng Phiên bản tiếng Trung phồn thể.