ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK

Hoan nghênh đến với Công ty TNHH Tư vấn INFT (sau đây gọi tắt là “INFT”) kinh doanh ASIA BUSINESS TRADE MATCH BANK (sau đây gọi tắt là “web này”). Điều khoản sử dụng này được đề cập trong Thỏa thuận giữa Quý vị (sau đây gọi tắt là “Người dùng” hoặc “Quý vị”) với Công ty TNHH Tư vấn INFT(sau đây gọi tắt là “INFT”) là điều khoản sử dụng của trang web này.

Điều 1. Mục đích của trang web
Trang web này cung cấp một sân chơi trực tuyến, nhằm cung ứng cho Người dùng và công ty, doanh nghiệp, thực thể doanh nghiệp, cá nhân khác (sau đây gọi tắt là “thương gia”) đều được sử dụng và/hoặc lưu mà trang web này cung cấp bao gồm nhưng không hạn chế như giới thiệu công thương/doanh nghiệp, danh mục, thương phẩm/sản phẩm, thông tin, hồ sơ, hình, các thông tin, tiến hành kết hợp kinh doanh, giao dịch kinh doanh, hoặc sử dụng các dịch vụ khác được cung cấp trên trang web này.

Điều 2. Sửa đổi điều khoản sử dụng
INFT có thể sửa đổi điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào, đồng thời công bố trên web, không cần phải thông báo riêng cho Quý vị, nếu Quý vị không đồng ý với sửa đổi này thì nên lập tức thoát khỏi trang web này; Nếu Quý vị tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ của trang web này sẽ được hiểu rằng Quý vị đã đồng ý với các điều khoản sử dụng sau khi sửa đổi.

Điều 3. Chấp nhận điều khoản sử dụng
Bất luận Quý vị có thật sự đọc hoặc đánh giá điều khoản sử dụng, khi Quý vị bắt đầu sử dụng bất kỳ thông tin của trang web này, tức là cho thấy Quý vị đồng ý tuân thủ theo phiên bản mới nhất của các Điều khoản và điều kiện này, nếu không đồng ý thì phải lập tức ngưng sử dụng và thoát khỏi trang web này.
Điều khoản sử dụng này với chính sách quyền riêng tư, chính sách quyền sở hữu trí tuệ tuyên bố bảo hộ thông tin cá nhân, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, thuyết minh dịch vụ đăng tải, quy định phạm vị đăng tải nội dung v.v., chính sách dịch vụ giải trí gia tăng (sau đây gọi tắt là “thỏa thuận bổ sung”) của trang web này không tách rời với điều khoản sử dụng này, và có hiệu lực pháp luật như nhau, cùng cấu thành nhất trí toàn bộ nội dung giữa Quý vị với INFT. Nếu Quý vị sử dụng bất kỳ dịch vụ của trang web này thì xem như Quý vị đồng ý điều khoản sử dụng này và toàn bộ thỏa thuận bổ sung.

Điều 4. Nội dung trang web

 • Thay đổi nội dung
  INFT có toàn quyền quyết định, trong bất kỳ lúc nào loại bỏ, sửa đổi, nâng cấp, tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc bộ phận nội dung dự án hoặc nội dung dịch vụ đối với nội dung và phương thức cung cấp dịch vụ của trang web này, và không phải thông báo trước cho Người dùng. Nếu Người dùng trong thời gian quy định không cung cấp được thông tin cần thiết để sử dụng trang web này hoặc dịch vụ sử dụng trang web này thì xem như từ bỏ dịch vụ trang web này và không được yêu cầu bất kỳ bồi thường hoặc bồi thường bổ sung.
  INFT bảo lưu quyền với bất kỳ lý do nào, hạn chế Người dùng đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc bộ phận nội dung trang web này mà không cần phải thông báo trước, bao gồm nhưng không hạn chế việc sửa đổi, gỡ bỏ bất kỳ thông tin mà Người dùng đăng trên trang web này. INFT có quyền căn cứ theo quyền hạn của mình di dời bao gồm nhưng không giới hạn thông tin không hợp pháp theo phán quyết hợp lý, vi phạm các Điều khoản sử dụng này, hoặc thông tin không phù hợp với phán đoán của INFT. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng INFT phải hạn chế người dùng sử dụng nội dung và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bồi thường nào cả.
 • Nội dung do người thứ ba cung cấp
  Nội dung cụ thể được cung cấp trên trang web này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba, bên thứ ba này bao gồm nhưng không giới hạn hội viên trang web này, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc thu tiền, người trong ngành hậu cần, người trong ngành dịch vụ chứng nhận, người trong ngành dịch vụ dịch thuật, người trong ngành dịch vụ nhiếp ảnh khác hoặc quay phim, Người dùng xác nhận đồng thời đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà bên thứ ba đưa ra, INFT không chịu trách nhiệm đối với nội dung mà bên thứ ba cung cấp. INFT có quyền quyết định bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gỡ bỏ, sửa đổi, tạm ngưng, hủy bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc bộ phận nội dung do bên thứ ba cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho Người dùng, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 5. Hạn chế khi sử dụng trang web

 • Người dùng bị cấm sử dụng nội dung trang web này với bất kỳ mục đích không rõ ràng nào mà các Điều khoản sử dụng này không nêu rõ cho phép.
 • Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của INFT thì Người dùng không được phát tán, bán hoặc mục đích thương mại khác, sao chép, làm lại, tải xuống hoặc Truy cập có hệ thống vào bất kỳ nội dung nào trên trang web này.
 • Người dùng không được vi phạm biện pháp an toàn của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn việc lưu trữ thông tin mà Người dùng được lưu trữ, đăng nhập khi chưa được máy chủ hoặc tài khoản cấp quyền lưu trữ, cố ý phá hoại khi chưa có sự an toàn hoặc biện pháp xác minh ủy quyền phù hợp v.v. Người dùng nếu vi phạm biện pháp an toàn của trang web này thì phải tự chịu trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hình sự.
 • Người dùng khi sử dụng trang web này không được cung cấp thông tin không có thật hoặc có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.
 • Người dùng cần có đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.
 • Người dùng không được cung cấp hoặc đăng nội dung sai lệch hoặc không chính xác, gây hiểu lầm hoặc có nội dung vu khống, lừa đảo, quảng cáo hoặc thông tin liên quan đến hàng giả trên trang web này.
 • Người dùng không được phép với bất kỳ hình thức nào gửi email rác nào cho các thành viên của trang web này, thương nhân cung cấp hoặc đăng hàng hóa / dịch vụ trên trang web này.

Điều 6. Tính độc lập của trang web
Nội dung của trang web này chỉ cung cấp cho người dùng thông tin kinh doanh, kết hợp kinh doanh và các chức năng dịch vụ khác. INFT không phải là người mua, nhà cung ứng, đối tác giao dịch hoặc đương sự, cũng như không tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch nào thay mặt cho nhà cung cấp hoặc người mua.

Điều 7. Rủi ro và trách nhiệm
Sự kết nối hoặc hợp tác giữa trang web này và các doanh nghiệp xuất bản thông tin kinh doanh hoặc hàng hóa / dịch vụ chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng và chứng thực hành vi không phải là của người dùng. Người dùng chịu trách nhiệm cho toàn bộ các rủi ro và trách nhiệm của việc sử dụng các dịch vụ và thông tin được cung cấp trên trang web này. INFT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, v.v.. phát sinh từ bất kỳ hành vi nào được thực hiện bởi người dùng theo thông tin trên trang web này, người dùng phải chịu trách nhiệm đối với những rủi ro nêu trên. Nếu hành vi của người dùng khiến INFTchịu thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh chi phí (bao gồm chi phí kiện tụng và phí luật sư) thì người dùng phải bồi thường đầy đủ cho INFT.

Điều 8. Quyền sở hữu trí tuệ
Phần mềm hoặc chương trình được sử dụng trên trang web này, cũng như tất cả các tác phẩm, hình ảnh, tệp, thông tin, tài liệu, cấu trúc trang web, bố cục trang web, thiết kế web, v.v. trên trang web này, theo quy định pháp luật là quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của INFT hoặc người có quyền lợi khác. Người chưa được ủy quyền thì không được tự ý sử dụng, sửa đổi, sao chép, phát sóng công khai, sửa đổi, phát tán, phát hành, xuất bản công khai, thực hiện phục hồi các dự án, diễn dịch hoặc dịch ngược lại. Nếu người dùng muốn trích dẫn hoặc chuyển tải phần mềm, chương trình hoặc nội dung trang web nói trên, họ phải có được sự đồng ý trước bằng văn bản từ INFT hoặc của người có quyền lợi khác.

Điều 9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

 • INFT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào của người dùng trên trang web này và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hành vi của người dùng gây ra.
 • INFT không có nghĩa vụ xem xét nghĩa vụ của người dùng, thương nhân hoặc bên thứ ba để cung cấp hoặc đăng quảng cáo hoặc tài liệu hoặc nội dung thông tin trên trang web này. INFT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu hoặc thông tin nào được cung cấp hoặc đăng bởi người dùng, thương nhân hoặc bên thứ ba trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn có thể liên quan tới gian lận, không có thật, gây hiểu lầm, không chính xác, vu khống, v.v. cũng như không cần chịu trách nhiệm đối với người dùng hoặc người thứ ba. Rủi ro thiệt hại cho các quảng cáo hoặc tài liệu hoặc thông tin đó là trách nhiệm của người dùng, thương gia hoặc bên thứ ba.
 • INFT không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tổn hại, trách nhiệm pháp lý, chủ trương hoặc yêu cầu của người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì những lý do sau:
  • Sử dụng trang web này.
  • Dịch vụ hoặc bao gồm nội dung mà trang web này cung cấp.
  • Nội dung trang web này bị lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót.
  • Các tính năng và các ứng dụng của trang web này không thể sử dụng hoặc gián đoạn.
  • Do sử dụng hoặc không cách nào sử dụng trang web này dẫn đến việc chậm trễ hoặc không cách nào thực hiện nghĩa vụ.
  • Thu hồi, chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc một phần dịch vụ của trang web này do hành vi của chính người dùng.
 • Nội dung quảng cáo hoặc tài liệu của các sản phẩm/dịch vụ của trang web này được cung cấp bởi người dùng, thương nhân hoặc bên thứ ba. INFT tuyên bố rõ ràng rằng không cung cấp bất kỳ bao gồm nhưng không giới hạn về chất lượng, điều kiện, tính năng, độ chính xác và độ tin cậy của hàng hóa / dịch vụ. Bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý không vi phạm, người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng nội dung trên trang web này hoặc thông qua trang web này.
 • INFT sẽ cố gắng duy trì mức độ hoàn thiện và chính xác cao nhất của trang web này, INFT không thực hiện tuyên bố và bảo đảm về hiệu lực, tính hợp pháp, độ chính xác, chất lượng hoặc độ tin cậy, tính ổn định hoặc tính hoàn thiện của quảng cáo hoặc tài liệu, thông tin, hàng hóa / dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua trang web này để thực hiện bất kỳ tuyên bố và bảo đảm.
 • Người dùng phải chịu các rủi ro liên quan đến việc tải, sử dụng hoặc lấy nội dung dữ liệu và thông tin của trang web này và phải chịu thiệt hại hoặc mất dữ liệu của hệ thống máy tính do việc tải, sử dụng hoặc lấy tài liệu thông tin nêu trên.
 • Ngoài các bảo đảm được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, INFT không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào về nội dung của trang web này.
 • Trang web này bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người dùng. INFT chưa xác nhận nội dung của trang web. Do đó, khi người dùng liên kết đến các trang web này nên tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
 • INFT có thể tiết lộ danh tính, thông tin hoặc bất kỳ thông tin nào khác của người dùng khi cơ quan hành chính hoặc tư pháp có nhu cầu điều tra và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc kết quả nào. Người dùng đồng ý không đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc chủ trương nào đối với INFT khi xảy ra hành vi tiết lộ nêu trên.
 • INFT sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, và bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng trang web này, bất kỳ ai không thể sử dụng trang web này hoặc do virus máy tính hoặc lỗi do hệ thống trang web này, chức năng mất hiệu lực, hiểu sai thông tin hoặc bỏ sót dữ liệu, chậm trễ trong vận hành hoặc gửi hoặc bên thứ ba chưa được ủy quyền mà trái phép truy cập lấy thông tin các thành viên, người dùng, thông tin kinh doanh, dẫn đến các tổn thất hoặc thiệt hại vô hình, hữu hình khác nhau.
 • INFT và nhân viên INFT, đại lý, Hội đồng quản trị, giám đốc, doanh nghiệp liên quan, người đại diện, người kế thừa, tài liệu hoặc hồ sơ của nhà cung ứng bên thứ ba hoặc bất kỳ người nào đại diện cho INFT, để sử dụng nội dung của trang web này, được cung cấp bởi trang web này với các yêu cầu về quảng cáo, tài liệu, thông tin, hàng hóa / dịch vụ có liên quan phải tích lũy tất cả trách nhiệm cho mỗi người dùng và sẽ được giới hạn ở mức 5.000 Đài tệ, và số tiền này sẽ thay thế cho tất cả các biện pháp cứu trợ khác mà người dùng có thể đưa ra cho INFT; INFT cũng sẽ yêu cầu người dùng đưa ra chứng minh thiệt hại thực tế.

Điều 10. Chính sách quyền riêng tư
Chính sách bảo mật của trang web này là một thỏa thuận bổ sung cho các Điều khoản sử dụng này. INFT có quyền sửa đổi hoặc thay đổi nó bất cứ lúc nào. Người dùng nên kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất.

Điều 11. Người dùng bồi thường
Nếu người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng hoặc Thỏa thuận bổ sung này hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này thông qua trang web này hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác, dẫn đến INFT hoặc nhân viên INFT, đại lý, Hội đồng quản trị, giám đốc, doanh nghiệp liên quan, đại diện và người kế thừa hoặc bất kỳ người nào đại diện cho INFT chịu bất kỳ yêu cầu, chủ trương, mất mát, chi phí hoặc thiệt hại nào, người dùng sẽ phải bồi thường cho tất cả các tổn thất phát sinh đó.

Điều 12. Khác

 • Việc giải thích hoặc áp dụng các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Trung Hoa Dân Quốc. Các tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này sẽ do Tòa án cấp sơ thẩm của Tòa án địa phương Tân Bắc Nước Trung Hoa Dân Quốc giải quyết.
 • Các Điều khoản sử dụng này chưa phát sinh giữa Người dùng và INTF hoặc bất kỳ đại lý, đối tác, liên doanh, người làm việc hoặc quan hệ liên kết.
 • Khi các điều khoản của các Điều khoản sử dụng này không thể được thi hành hoặc vô hiệu thì không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.
 • Các tiêu đề của các Điều khoản sử dụng này chỉ mang tính chất tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản sử dụng này.
 • INFT chưa thực thi các quyền hoặc có hành động khi người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng này thì sẽ không được coi là đã từ bỏ quyền truy cứu đối với hành vi vi phạm khác của người dùng.
 • INFT có quyền chuyển nhượng các Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Người dùng không được chuyển nhượng các Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trừ khi có sự đồng ý của INFT.
 • Các Điều khoản sử dụng này được lập bằng tiếng Trung Quốc phồn thể. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản dịch của các Điều khoản sử dụng này và các phiên bản tiếng Trung Quốc phồn thể thì sẽ được áp dụng phiên bản tiếng Trung Quốc phồn thể.